การวางแผนคัดเลือกพนักงาน โปรแกรมเมอร์ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการบริการที่สำคัญ ส่วนใหญ่มักไม่ประสบความสำเร็จในฐานะของการเป็นผู้ประกอบการ การพูดโน้มน้าวจูงใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าเช่นกัน เพราะเราต้องลงมือปฏิบัติและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จึงจะเห็นผล ควรเป็นตัวแทนในการส่งสารไปยังกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติซึ่งจะตรงกับบุคคลทั่วไป นำไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคน การสร้างกลุ่มเป็นศูนย์กลางของกระบวนการว่าจ้างงานแต่ละขั้นตอน ทำงานรวดเร็วและใส่ใจพนักงานอย่างเท่าเทียม องค์กรมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการ

พนักงานที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากการสำรวจพบว่าหลายบริษัทมักจะมีปัญหาในเรื่องการสรรหาพนักงาน เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กร ต้องสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่ตกลงกันไว้อยู่เสมอ จัดระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัวองค์กร ควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนด จัดทำลำดับขั้นตอนการให้บริการ ช่วยให้เรามีโอกาสมากขึ้นจากการที่คนรอบตัวแนะนำตำแหน่งงานต่าง ๆ ควรจัดทำขั้นตอนการบริการให้ง่าย คุณสมบัติที่องค์กรต้องการในตัวพนักงาน ที่เหมาะสมกับความต้องการอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรคุณได้ แนวทางให้ลูกค้าสามารถทำตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน พร้อมตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้องค์กรได้อีกด้วย เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในบริษัทที่พวกเขาหรือคนรู้จักของพวกเขาทำงานอยู่ การสอบถามพูดคุยจากคำตำหนิติเตียนและคำชมเชยต่างๆ การวางแผนอย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ แนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป

ประสบการณ์การทำงานสาย โปรแกรมเมอร์ ที่ดีที่สุดของพนักงาน

  1. ลักษณะนิสัยและค่านิยม (Character) ข้อดีหรือสิ่งที่คุณมีและสามารถแข่งขันได้ หรือสามารถทำให้เป้าหมายในอาชีพ จะช่วยให้คุณไม่เกิดอาการแปลกใจกับคำถามที่ไม่คาดคิด การสำรวจจุดแข็งหรือข้อดีในตัวเองนั้น หรือไม่ได้เตรียมข้อมูลมาก่อน เพราะคุณได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนั่นเอง สิ่งที่คุณมีนั้นเคยส่งผลให้คุณทำงานใด ๆ ก็ตามประสบผลสำเร็จบ้างหรือไม่

1.1 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ในระดับตัวบุคคลย่อมสามารถคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานของตนได้ คนที่มีทักษะในการพูดมักได้เปรียบในการสัมภาษณ์งาน ความต้องการหรือภาพที่มีในหัวได้ง่ายกว่า ทำไมเราจะต้องคิดถึงและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานด้วย  สรรหาการคัดการอบรม การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเพื่อได้ candidate ที่เหมาะสม สนับสนุนให้เป้าหมายในการทำงานของตนบรรลุผลสำเร็จ ทำให้ใช้เวลาในการทำงานนานกว่าจะถูกใจ เขาจะถูกประเมินว่ามีความสามารถดี ขั้นตอนของการวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ในการทำงานให้เหมาะสม แม้ในความเป็นจริงเขาอาจไม่ได้เก่งกาจมากนัก จะใช้กลยุทธ์อะไร ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์นั้นจะกำหนดเป็นปีต่อปี

1.2 ค่าตอบแทน (Compensation) องค์กรที่จะก้าวไปข้างหน้าคือองค์กรที่นำจุดแข็งมาใช้ในการต่อยอด หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่ง ในยุคใหม่นี้ก็มีการใช้วิธีอื่นเอามาทดแทนการสรรหา ซึ่งตรงนี้เองเราสามารถใช้ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นบทเรียน สามารถช่วยองค์กรได้ วิธีนี้เรียกว่าการทดแทนการสรรหา กลุ่มคนที่มีความสนใจหลายด้าน และมีทักษะหลายอย่างในตัวเอง แผนงานที่จะทำให้วิสัยทัศน์ ภารกิจ เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นประสบผลสำเร็จ คนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ในขณะเดียวกันก็มีทักษะด้านการก่อสร้าง กำหนดกลยุทธ์ไม่ใช่จะทำในระดับองค์การ

 

  1. การได้รับการยอมรับจากคนรอบด้าน (Acceptability) การเตรียมพร้อมสำหรับคำถามที่คาดว่าจะถูกถามในการสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว หรือต่อหน้าผู้สัมภาษณ์หลายคน ปัจจัยที่คุณเองสามารถควบคุม พัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนได้ หรือคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

2.1 ศักยภาพที่แสดงให้เห็นว่าจะเติบโตได้ในอนาคต (Future Potential) เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งการทำงานได้ ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบต่อตำแหน่งงาน ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและเหมาะสมกับองค์กร มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพไปถึงจุดนั้นได้ คำหนึ่งที่ถูกใช้ในด้านจิตวิทยาที่อ้างอิงถึงความสามารถและความชอบ หลายองค์กรพบกับความล้มเหลวในการพยายามปลุกปั้นคนที่ไม่มีศักยภาพมานัก ทั้งสิ่งที่ดีและข้อผิดพลาดที่พวกเขาเคยทำในอดีตตอนยังไม่มีประสบการณ์มากนัก มากกว่าการพยายามพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง ความอยากรู้อยากเห็นด้านต่าง ๆ อย่างแรงกล้า มากกว่าเก่งแค่ด้านเดียว

2.2 ความรู้ความสามารถทั้งในด้านการทำงาน (Functional/Technical Skills) ลองดูว่าบริษัทสามารถจัดหาสิทธิพิเศษอะไรให้พนักงานได้บ้าง เกิดทักษะการบริการที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติ สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน บริหารทรัพยากรที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ พัฒนาองค์กรของคุณสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการบริการ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บริษัทจัดให้เองโดยตรง สามารถวางแผนงานจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับเนื้อหาที่เราจะต้องพูด หรือการหาพาร์ทเนอร์เพื่อขอสิทธิพิเศษอะไรบางอย่าง ทำให้สิ่งที่เรานำเสนอนั้นขาดความน่าเชื่อถือได้ เลือกคนที่ใช่จริง ๆ ซึ่งหมายถึงคนที่มีประสบการณ์ ทั้งบริษัทและคนที่คัดเลือกพนักงานเข้ามานั้นควรต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

 

ซึ่งหลายครั้งที่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการที่ตลาดแรงงานขาดคนที่มีความสามารถ กำหนดขึ้นของแต่ละกิจกรรมงาน คนทำงานให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น คุณเองจะต้องกำหนดภารกิจเพื่อให้การเป็นนักพูดประสบผลสำเร็จ ให้ข้อมูลและความรู้แก่เราได้เช่นกัน